نتیتس بنیستب مسینتبمیس

admin
Procurement of web filtering and bandwidth management for AFTAL

Closing Date

Publish Date

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۲۷ - ۱۶:۵۴

درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه نشنل پورتل

اعلان تدارکاتی

درخواست برای ابراز علاقمندی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

. . .
شنبه ۱۳۹۷/۶/۱۷ - ۱۴:۵۷
پنجشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۵:۳

اعلان داوطلبی خریداری اجناس بخش اول مربوط پروژه مرکز تبادله انترنت (NIXA)

لطف نموده مضمون ذیل را طبق مقررات به اسرع وقت ازطریق جراید و کابل تایمز نشر واعلان نمائید.

شماره داوطلبی: 04 MCIT/97/ICB/G-      

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان . . .

Back to tenders